Home-Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Rollerbank.nl

Artikel 1 Definities
Eigenaar
Eigenaar van Rollerbank.nl en al haar bijbehorende dienstverlening is D-sign internet productions te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 32067623 met BTW Nummer NL807143789B01. De klantenservice is bereikbaar via ons contactformulier.
Extra informatie over de SMS-service vind je op: www.smsgedragscode.nl
Gebruiker
De natuurlijke- of rechtspersoon die de website Rollerbank.nl bezoekt en/of zich als lid heeft aangemeld voor het gebruik van de dienstverlening van Rollerbank.nl
De minimum leeftijd voor lidmaatschap van onze dienstverlening is 16 jaar en een gebruiker dient in het bezit van een geldig bromfietsrijbewijs of bromfietscertificaat te zijn. Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag eerst toestemming aan je ouders of aan je voogd om lid te mogen worden.
Dienstverlening
Een of meerdere diensten die Rollerbank.nl een gebruiker biedt om (actuele) informatie over politie-/ helm-/ en rollerbank-/ controles te verkrijgen. Rollerbank.nl biedt deze informatie in verschillende digitale vormen aan. Bijvoorbeeld op een website, per email en/of (gepersonaliseerde) SMS-bericht. Ook het aanbieden van diensten van derden door Rollerbank.nl, zoals bijvoorbeeld het kunnen uploaden van foto's, video's, audio fragmenten of het kunnen downloaden van ringtones of wallpapers, vallen onder de dienstverlening van Rollerbank.nl.
Derden
Bedrijven die via Rollerbank.nl (haar website, emails, digitale nieuwsbrief en de SMS-berichten) een of meerdere diensten aanbieden en/of bedrijven die Rollerbank.nl technisch ondersteunen haar dienstverlening aan gebruikers te realiseren.
Gebruikerscontent
In deze voorwaarden beoogt het begrip gebruikerscontent informatie, meningsuitingen en postings en verdere content, die aan de eigenaar wordt overgedragen of die door een gebruiker via de dienstverlening van Rollerbank.nl of daaraan verbonden technische middelen kan worden ingegeven of ge-upload met insluiting mededelingen, e-mail- en andere boodschappen, tekst, meningsuitingen, foto's, video's, audio fragmenten of andere informatie.
 
Artikel 2 Overeenkomst
2.1 Door surfen op de website of door gebruik te maken van de dienstverlening van Rollerbank.nl als (niet) geregistreerde gebruiker stemt de gebruiker in met deze gebruiksvoorwaarden en de daarop van toepassing zijnde richtlijnen, voorwaarden en bepalingen.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand wanneer een gebruiker zich conform de registratieprocedure aanmeldt voor een of meerdere diensten van Rollerbank.nl.
2.3 De gebruiker kan op ieder moment en per direct een of meerdere diensten, als mede deze overeenkomst beëindigen door zich conform een bepaalde procedure af te melden.
2.4 De eigenaar is gerechtigd om een (niet) geregistreerde gebruiker die niet handelt conform deze gebruiksvoorwaarden, richtlijnen en bepalingen met onmiddellijke ingang te bannen van de website en de dienstverlening met de gebruiker te beëindigen. Al de gebruikers-informatie wordt dan gewist.
 
Artikel 3 Uitsluiting aansprakelijkheid
3.1 De eigenaar tracht de informatie van haar dienstverlening zo actueel, volledig en nauwkeurig samen te stellen. De eigenaar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade welke het gevolg zijn van mogelijke fouten, tijdelijk buiten bedrijf zijn van de dienstverlening, tekortkomingen in de informatie van haar dienstverlening of welke het gevolg zijn van technische storingen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.
3.2 De eigenaar sluit iedere aansprakelijkheid uit welke het gevolg is van gebruik door gebruiker(s) van de gebruikerscontent of door derden geleverde content.
3.3 De eigenaar is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen in haar dienstverlening, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
3.4 De eigenaar kan haar dienstverlening (of enig onderdeel daarvan) op ieder moment tijdelijk of permanent wijzigen of beëindigen. Een gebruiker gaat ermee akkoord dat de eigenaar niet aansprakelijk is indien haar dienstverlening gewijzigd, beëindigd of opgeschort wordt.
 
Artikel 4 Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
4.1 Alle auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud, vormgeving, gebruikte databanken, geregistreerde of niet geregistreerde beeld- en woordmerken van onze dienstverlening -waaronder de website, emails, digitale nieuwsbrief en de SMS-berichten- behoren de eigenaar van Rollerbank.nl of derden toe.
4.2 Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de eigenaar de op en via deze dienstverlening aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de dienstverlening te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
4.3 De eigenaar behoudt alle rechten met betrekking tot zo'n bovengenoemd gebruik die niet is geoorloofd of in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden.
 
Artikel 5 Gebruikerscontent - Informatie van derden
5.1 De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op haar website en haar dienstverlening door gebruikers en derden geplaatste gebruikerscontent.
5.2 De eigenaar hanteert strenge normen en waarden voor gebruikerscontent. Dat houdt in dat gebruikerscontent die anderen mogelijk kunnen kwetsen van de website of uit haar dienstverlening worden verwijderd en dat de gebruiker voor verdere deelname aan de dienstverlening van Rollerbank.nl wordt uitgesloten. Storende en kwetsende bijdragen kunnen gemeld worden bij info@rollerbank.nl, zodat de eigenaar zonodig actie kan ondernemen.
5.3 Het is niet toegestaan aan de gebruiker om de volgende gebruikerscontent te uploaden:
  • Pornografisch of erotische plaatjes, foto's, video's, teksten en/of hyperlinks;
  • Teksten die kwetsen, discrimineren, storend, misleidend of racistisch zijn;
  • Reclame boodschappen c.q afbeeldingen in de breedste zin;
  • Teksten in een andere taal dan in het Nederlands;
  • Alle overige gebruikerscontent die niet past bij het karakter van onze dienstverlening;
  • Afbeeldingen van personen, die niet willen dat zij openbaar worden gepubliceerd.

5.4 Door uploaden van gebruikerscontent naar de dienstverlening van Rollerbank.nl verstrekt de gebruiker de eigenaar een onbeperkt, kosteloos, onherroepelijk en eenvoudig recht voor het gebruiken, kopiëren, vermenigvuldigen, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, in het openbaar vertonen, en distribueren van de gebruikerscontent of voor de vervaardiging van aangepast werk van de gebruikerscontent (of van delen daarvan) en overname daarvan (geheel of gedeeltelijk) in ieder vorm, in ieder medium of met ieder technologie, die nu bekend is of in toekomst ontwikkeld gaat worden. Bovendien verzekert de gebruiker dat hij over rechten beschikt, die voor de toebedeling van zo'n licentie vereist zijn, en dat hij afstand heeft genomen van zijn recht om de veranderde versie van een werk te verbieden.
5.5 De volledige gebruikerscontent geldt als niet-vertrouwelijk en de eigenaar is niet verplicht tot vertrouwelijkheid over gebruikerscontent van welke aard dan ook.
 
Artikel 6 Persoonlijke gegevens
6.1 Om een of meerdere diensten van de dienstverlening gebruik te maken dient een gebruiker zich te registreren volgens een bepaalde registratieprocedure.
6.2 De gebruiker dient tenminste bij registratie te verstrekken zijn naam (of alias), emailadres en woonplaats. Voor het ontvangen van SMS-berichten en/of het publiceren van foto's, videa's en audio fragmenten dient de gebruiker ook een 06-nummer te verstrekken.
6.3 De gebruiker draagt zorg deze geregistreerde gegevens juist, actueel en volledig zijn.
 
Artikel 7 (SMS-service)
7.1 Om van de SMS-service gebruik te maken heeft een gebruiker een mobiele telefoon nodig en dient de gebruiker zich met een bepaalde aan- en afmeldprocedure via telecommunicatie aan te melden. De minimum leeftijd voor onze SMS-service is 16 jaar en de gebruiker dient in het bezit van een geldig bromfietsrijbewijs of bromfietscertificaat te zijn. Ben je jonger dan 16 jaar? Vraag eerst toestemming aan je ouders of aan je voogd.
7.2 Een actuele aan- en afmeldprocedure via telecommunicatie (mobiele telefoon) staat onder SMS SERVICE c.q. SMS UIT of STOP beschreven op de website van Rollerbank.nl en kan ten alle tijden door de eigenaar gewijzigd worden.
7.3 Aan- en afmelden dient altijd met de eigen mobiel van de gebruiker te gebeuren. Dit is noodzakelijk voor een zorgvuldige authenticatie van het gebruikte 06-nummer. Daarom ontvangt een gebruiker van iedere aan- of aanmelding van de SMS-service op het gebruikte 06-nummer direct een SMS (55c/bericht) te bevestiging van zijn aan- of afmelding. In deze aan- of afmeldbevestiging staat de status van de dienstverlening voor de gebruiker en de meest relevante gegevens over de SMS-service vermeld en dient daarom goed bewaard te worden door de gebruiker.
7.4 De SMS-service is een een betaalde abonnementsdienst voor politiecontroles en rollerbankmeldingen. De frequentie van het aantal SMS-alerts wordt bepaald door a) het aantal plaatsen met regio's waarvoor de gebruiker zich heeft ingeschreven b) het aantal door derden gemelde politiecontroles in deze plaats(en) met regio('s), die door Rollerbank.nl per SMS zijn doorgeleid.
7.5 De eigenaar levert in de regel binnen 5 minuten na ontvangst en controle van een melding een SMS-bericht af bij de operators (telecombedrijven) voor verzending naar haar ingeschreven leden. De aflevertijd van een SMS-alert bij het lid kan beïnvloedt worden door de dienstverlening (techniek en drukte) bij de operator(s). De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de aflevertijd van een SMS-alert bij het lid.
7.6 De kosten voor het ontvangen van één SMS-alert van Rollerbank.nl bedragen € 0,55 per bericht.
7.7 De SMS-service wordt door het telecombedrijf van de gebruiker gefactureerd via zijn (maandelijkse) telecomnota of direct belast via zijn pre-paid kaart. Bij onduidelijkheden van de facturering dient een gebruiker contact op te nemen met zijn telecombedrijf.
7.8 De eigenaar heeft het recht om haar tarieven voor SMS-service op ieder moment aan te passen. De eigenaar vermeldt de actuele tarieven per verzonden bericht op haar website.
7.9 De eigenaar biedt de gebruiker de mogelijkheid om het ontvangen van SMS-alerts (tijdelijk) direct per mobiel te onderbreken. Daarvoor stuurt een gebruiker een SMS met ROLLER UIT of STOP naar 3669.
7.10 Alle tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders op de website is aangegeven.
7.11 Op de website thuispagina staan hyperlinks naar veelgestelde vragen, 'contact' en naar SMS SERVICE en SMS UIT of STOP voor de gebruiker.
7.12 Indien een gebruiker vooraf een SMS-bundel met een vast aantal sms-alerts bij de eigenaar aanschaft, zijn bovenstaande artikelen 7.1 t/m 7.3 en 7.6 t/m 7.11 niet van toepassing. Ieder verzonden sms-alert wordt dan van het sms-tegoed van de gebruiker afgeboekt, totdat het sms-tegoed van de gebruiker volledig verbruikt is. Een gebruiker kan zijn restant sms-tegoed op zijn persoonlijk profiel bekijken. Niet gebruikte sms-berichten vervallen 12 maanden na de aankoopdatum. Terugbetaling -geheel of gedeeltelijk-van niet-gebruikte en/of vervallen sms-alerts is niet mogelijk.
7.13 Rollerbank.nl werkt volgens de Gedragscode en Reklamecode SMS-dienstverlening.
 
Artikel 8 Overige diensten - Emailmelding, Nieuwsbrief, On the desktop, RollerFoto
8.1 Om van de overige diensten van Rollerbank.nl gebruik maken heeft een gebruiker tenminste een Personal Computer en/of emailaccount nodig.
8.2 Welke overige diensten Rollerbank.nl levert staat vermeldt op de websitevan Rollerbank.nl.
8.3 De eigenaar kan ten alle tijden het aantal diensten wijzigen of beëindigen.
8.4 De eigenaar kan voor haar diensten gebruiken maken van diensten van derden. De gebruiker machtigt de eigenaar de benodigde gebruikersgegevens voor bepaalde dienst(en) aan derden door te leiden. De eigenaar is niet verantwoordelijk dat deze gebruikersgegevens en/of gebruikerscontent bij beëindiging van deze overeenkomst worden verwijderd door derden. De gebruiker dient in voorkomende gevallen zelf derde(n) te benaderen om haar gebruikersgegevens te verwijderen.
 
Artikel 9 Persoonlijke gegevens en paswoorden
9.3 Als de contactgegevens van de gebruiker wijzigen, zoals bijvoorbeeld het mobiele telefoonnummer of emailadres, dan zal de gebruiker direct zijn actuele persoonlijke gegevens op zijn persoonlijke pagina bijwerken.
9.4 Een gebruiker ontvangt voor het inloggen op zijn persoonlijke pagina van de eigenaar een uniek paswoord. Dit paswoord is persoonsgebonden, kan door de gebruiker gewijzigd worden maar dient altijd door de gebruiker geheim te worden gehouden.
9.5 Een gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle handelingen die plaatsvinden met gebruikmaking van zijn wachtwoord of account.
 
Artikel 10 Privacy statement en Cookiebeleid
10.1 Een (niet) geregistreerde gebruiker kan onze website anoniem bezoeken. Het clickgedrag wordt geregistreerd en kan worden gebruikt voor statische doeleinden, marketingactiviteiten of om de inrichting van de website te optimaliseren. Van anoniem bezoek van de website legt de eigenaar geen individuele persoonlijke gegevens vast.
10.2 Indien een gebruiker door het invullen van het registratieformulier persoonlijke gegevens verstrekt aan de eigenaar dan zullen deze gegevens opgeslagen worden in database en als vertrouwelijke informatie worden beschouwd.
10.3 Alleen geautoriseerde medewerkers van de eigenaar en geautoriseerde medewerkers van bedrijven waarmee de eigenaar samenwerkt hebben toegang tot deze vertrouwelijke gegevens en zullen deze gegevens gebruiken voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn.
10.4 De eigenaar zal persoonlijke gegevens nooit aan derden verstrekken, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
10.5 De (mobiele) websites van Rollerbank.nl maken gebruik van cookies.
10.6 Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als een gebruiker onze (mobiele) website bezoekt.
10.7 Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat een gebruiker bij een volgend bezoek dan niet opnieuw zijn gegevens in hoeft te voeren.
10.8 Om een gebruiker optimaal van dienst te kunnen zijn, plaatsen de (mobiele) websites van Rollerbank.nl  "tracking cookies" op uw computer, tablet of mobiele telefoon. Hierdoor kunnen wij een gebruiker herkennen, informatie terughalen over uw eerdere bezoek en/of toegang geven aan onze dienstverlening.
10.9 Internetbrowsers bieden een gebruiker de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om een gebruiker vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kan alleen de gebruiker zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.
10.10 Op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de "Analytics"-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de (mobiele) websites gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt bijvoorbeeld niet meegegeven. 
10.11 Op de (mobiele) websites van Rollerbank.nl zijn knoppen opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook en Twitter. Deze knoppen bestaan uit code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. In de privacyverklaring van Facebook en Twitter leest u wat zij met uw gegevens doen die zij met deze cookie verwerven.
 
Artikel 11 Algemeen
11.1 De eigenaar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden, het privacy statement en Cookiebeleid.
11.2 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.